Bản Cài Đặt Chính (Không Âm Thanh)
Client Không Âm Thanh Season SS2 Premium GOOGLE132 MB20:00 12/08/2019 Download
Client Không Âm Thanh Season SS2 Premium GOOGLE132 MB20:00 12/08/2019 Download
Bản Cài Đặt Chính (Có Âm Thanh)
Client Có Âm Thanh Season SS2 Premium GOOGLE324 MB20:00 12/08/2019 Download
Client Có Âm Thanh Season SS2 Premium GOOGLE324 MB20:00 12/08/2019 Download
Phần mềm hỗ trợ
Teamviewer Download
Microsoft .NET Framework 4.0 - Sửa lỗi không kết nối được Game Download